DU PROCENTAI:
SKIRKITE PARAMĄ,
NEATVĖRĘ PINIGINĖS!


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS - 2013m.

   

     Jei lyginčiau Socialinės paramos centro, kaip organizacijos metus ne natūraliais žmogaus gyvenimo etapais, tai galėčiau teigti, kad esame vaikystės etape. Ir vis tik, Socialinės pagalbos tarnybos veikla startavo 1991-01-01, taigi manyčiau, kad centras yra aktyviosios brandos etape. 2000 metais tapome juridiniu asmeniu, taigi labiau savarankiški.
     Centro veikla nukreipta į pagalbą įvairių socialinės rizikos grupių asmenims/šeimoms, todėl suprantama, kad centro darbuotojams reikalingas socialinio darbo, psichologinio konsultavimo žinios bei labai geras LR teisės aktų, reglamentuojančių socialinės paramos skyrimą, viešąjį administravimą ir kitų, žinojimas bei gebėjimas juos taikyti. Bandome formuoti optimalią ir demokratišką valdymo ir administravimo sistemą, nors ne visuomet viskas pavyksta. Sunkiausia būna tuomet, kai centro darbuotojai nepriima organizacijai reikalingų pokyčių ir priešinasi naujovėms, nukreiptoms į klientų aptarnavimo kokybės gerinimą. Visos naujovės turi praeiti tam tikrą išbandymų periodą, o laikas užgydo visas žaizdas.

     Esame organizacija, kurios didžioji dalis darbuotojų - socialiniai darbuotojai. Tai didelis ir neįkainojamas mūsų centro turtas ir pasididžiavimas. Ypač džiaugiamės centro darbuotojais, kurie dirbdami nelengvą ir įtemptą darbą, atranda jėgų ir laiko kelti kvalifikaciją.
     Socialiniai darbuotojai naudodamiesi LR teisės aktų suteiktomis galiomis padeda klientams spręsti iškilusias socialines problemas bei aktyvina šių asmenų savipagalbą. Dažnai esame ta ”pirmoji forto linija“, kuri atlaiko visuomenės narių pasipiktinimą dėl nepopuliarių politikų sprendimų. Dirbame šį darbą ir nelaukiame iš savo klientų padėkos.
      Manau, kad kiekvienam centro darbuotojui ir man asmeniškai, svarbu būti reikalingais. Tai ką dirbame yra svarbi mūsų gyvenimo dalis, norisi jai atiduoti viską ką išmokome ir galime. Dirbdami mokomės ir tobulėjame toliau.

Diana Stankaitienė
Centro direktorė,
Socialinio darbo magistrė


Misija

Vardan ko mes egzistuojame?
Mūsų misija – didinti socialinės rizikos grupių asmenų, šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą.

Vizija

Kur mes norime eiti?
Mes siekiame teikti aukščiausios kokybės socialinės paramos paslaugas, orientuotas į klientą.

Vertybės

Kas mums svarbiausia?
Kiekvienas žmogus yra vertybė. Visiems apsilankiusiems mūsų centre, mes garantuojame atitinkamą aptarnavimo lygį, tikėdamiesi iš kliento atitinkamo bendravimo standarto.

Funkcijos

Centras atlieka šias pagrindines funkcijas:
• teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais;
• tarpininkauja ir atstovauja klientų interesus kitose įstaigose ir institucijose;
• teikia sociokultūrines paslaugas;
• palaiko ir ugdo klientų socialinius įgūdžius;
• teikia nemokamas, iš dalies ar visiškai mokamas socialines paslaugas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis tvarkomis:
• tvarko asmens dokumentus socialinės rizikos grupės asmenims;
• organizuoja ir teikia pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims bei šeimoms, auginančioms vaikus su negalia;
• rengia dokumentus dėl pagyvenusių ir neįgalių asmenų apmokėjimo už ilgalaikį (daugiau kaip 120 d.) gydymą ir slaugą sveikatos priežiūros įstaigoje;
• rengia dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikia juos teismui ir atstovauja rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoja rūpintojų veiklą;
• aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;
• organizuoja ir teikia maitinimo Labdaros valgykloje, karšto maisto pristatymo į namus ir maisto krepšelio išdavimo paslaugas;
• įgyvendiname prieglobstį gavusių užsieniečių individualią socialinę integraciją Klaipėdos mieste ( esant steigėjo sprendimui)
• organizuoja ir teikia transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
• organizuoja ir teikia dienos globos paslaugas klientų namuose ir Dienos globos tarnyboje;
• aprūpina būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą.
• renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas;
• vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

Centro klientai

     Tai šeimos, asmenys, turintys įvairių socialinių problemų - pagyvenę, neįgalūs asmenys, bedarbiai, šeimos ir pavieniai asmenys, turintys ypač mažas pajamas, šeimos auginančios vaikus, pensininkai, asmenys grįžę iš laisvės atėmimo vietų, NVO ir kt.

Istorija

• Klaipėdos miesto Vykdomojo komiteto struktūroje veikė Socialinės apsaugos skyrius, kuriam vadovavo Algirdas Kuniutis.
• 1991-01-24 įsteigta Socialinės pagalbos tarnyba, veikianti kaip Socialinės apsaugos skyriaus padalinys (Pagrindas LR Socialinės apsaugos ministerijos 1990-12-28 raštas Nr. 12-886 ir Klaipėdos miesto valdybos 1991-01-24 potvarkis Nr. 16).
• 1993-01-01 Klaipėdos miesto socialinės apsaugos skyrius reorganizuotas į Socialinės rūpybos skyrių ir Socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių. Nuo 1995m. Socialinės rūpybos skyriui vadovauja Audronė Liesytė.
• 1997-04-02 atidaryta Labdaros valgykla.
• 2000-04-01 B.Į. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras pradėjo veiklą kaip atskiras juridinis asmuo (Pagrindas Klaipėdos m. tarybos 1999 12 23 sprendimas Nr. 262). Centro vadovu paskiriama Diana Stankaitienė.
• 2000 05 01 Centro Pašalpų skyrius reorganizuotas į Klientų aptarnavimo ir Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius.
• nuo 2005 10 01, vadovaujantis 2005 02 24 Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-49, Centre įvyko darbo organizavimo pakeitimai: soc.išmokų skyrimo ir mokėjimo funkcija perduota Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai.

Darbo užmokestis


Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Viešųjų pirkimų planas


Viešųjų pirkimų planas

Informacija apie pradėtus ir baigtus pirkimus


Pirkimų suvestinė 2015 m.

Centro nuostatai


Centro nuostatai

Centro strateginis planas


Centro strateginis planas

Centro klientų aptarnavimas


Centro klientų aptarnavimas

Skundo forma

Anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę

Anketa dėl socialinių paslaugų kokybės gerinimo

 


© B.Į. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras. El.paštas: spc@takas.lt
Dizainas N.Lazutkienės